Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van WeComSol en op alle met WeComSol gesloten overeenkomsten.

1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven,aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

1.4. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

1.6. Algemene voorwaarden die door de koper van WeComSol worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door WeComSol is ingestemd. Onder 'koper' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WeComSol in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.

1.7. WeComSol behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.8. WeComSol is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met de koper gebruik te makenvan derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van WeComSol zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2.2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging door WeComSol, op welke wijze dan ook, aan de koper is overhandigd. Een overeenkomst kan door WeComSol worden herroepen in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal WeComSol de koper dit binnen tien dagen na ontvangst van de ondertekende orderbevestiging mededelen.

2.4. Koper en WeComSol komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van WeComSol gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.

2.5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot aanbiedingen en acties en kenmerken van producten of diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. WeComSol garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, producten en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2. De koper is de prijs verschuldigd die WeComSol in haar orderbevestiging conform artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst met WeComSol worden gecorrigeerd.

3.3. Ingeval van een overeenkomst waarbij sprake is van door de koper te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen systeembeheercontracten, geldt dat WeComSol gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.4. Indien WeComSol en de koper overeen zijn gekomen dat WeComSol ten behoeve van de koper een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen of tarieven, dan is WeComSol gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de koper.

3.5. Indien de koper niet akkoord wenst te gaan met een door WeComSol kenbaar gemaakte aanpassing van de prijzen en/of tarieven als bedoeld in dit artikel, dan is de koper gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- en/of tariefaanpassing in werking zou treden.

4. Betaling

4.1. Facturen dienen ofwel contant bij aflevering van de goederen en/of oplevering van de diensten ofwel op andere wijze binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Deze termijn wordt schriftelijk overeengekomen in de orderbevestiging. Is er geen orderbevestiging opgemaakt, dan dienen de goederen en/of diensten contant te worden afgerekend. Afwijken van deze termijnen is slechts mogelijk indien ook deze afwijkende betalingstermijn uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

4.2. In afwijking van het in lid 1 gestelde, is WeComSol gerechtigd, na schriftelijk verkregen toestemming van de koper, aan de koper gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van de giro- of bankrekening van de koper te laten uitvoeren. Indien de koper de incasso, binnen een termijn van dertig dagen, ongedaan wenst te laten maken, dient de koper vooraf in overleg met WeComSol te treden.

4.3. Rembourszendingen vinden slechts op verzoek van de koper plaats. Een remboursbetaling vindt plaats tegen contante betaling aan de vervoerder of op een door de vervoerder te bepalen andere wijze van betalen. Bestellingen boven €2.000,00 exclusief BTW worden niet onder rembours bezorgd.

4.4. Ingeval door WeComSol een betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat door het enkele verstrijken van deze termijn de koper in verzuim is.

4.5. Bij niet of niet tijdige betaling door de koper is de koper vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.6. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die WeComSol als gevolg van de niet-nakoming door de koper van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €200,00 exclusief BTW.

4.7. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de koper is WeComSol bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van producten en/of diensten op te schorten tot het moment waarop de koper de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.8. De koper is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van WeComSol zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan WeComSol verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige danwel toekomstige schulden aan WeComSol, uit welke hoofde dan ook.

4.9. De koper heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. WeComSol heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van de koper heeft te vorderen, te verrekenen.

5. Levering en levertijden

5.1. Leveringen van producten en/of diensten vinden altijd zo snel mogelijk plaats. Indien mogelijk zal WeComSol bij het tot stand komen van de overeenkomst de verwachte levertijd aangeven. Deze levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. WeComSol kan nadere informatie omtrent de levertijd mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft slechts een indicatief karakter, en derhalve kunnen ook daaraan geen rechten omtrent de levertijd worden ontleend. Indien een aangegeven levertijd voor de koper heeft te gelden als fatale termijn, dient zulks door de koper uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en door WeComSol schriftelijk te worden bevestigd.

5.2. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en prijzen gelden.

5.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van de koper, ook indien het vervoer door WeComSol en/of voor haar rekening mocht plaatsvinden.

6. Risico

6.1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die onderwerp van een overeenkomst zijn, gaat over op de koper bij aflevering, en wel op het moment waarop de goederen in de feitelijke beschikkingmacht van de koper of van een door de koper ingeschakelde tussenpersoon zijn gebracht, danwel op het moment dat WeComSol aan de koper heeft verklaard dat de goederen ter beschikking van de koper worden gehouden.

7. Uitvoering van dienstverlening

7.1. De koper is gehouden alle door WeComSol verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de koper gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan WeComSol. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan WeComSol verstrekte gegevens en informatie.

7.2. Indien WeComSol bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de koper te verstrekken informatie, kan de koper WeComSol niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de koper niet alle verlangde informatie heeft verstrekt.

7.3. Indien de koper constateert of redelijkerwijs kan constateren dat WeComSol in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen, aan WeComSol schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. WeComSol zal in voorkomende gevallen door de koper een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de koper tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van WeComSol zoals bepaald in artikel 10.

7.4. Overeenkomsten die tussen WeComSol en de koper worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van diensten aan de koper, waaronder begrepen systeembeheercontracten en webhostingcontracten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

7.5. Een overeenkomst als bedoeld in lid 4 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn of wanneer de koper zijn overeenkomst met WeComSol vervangt door een overeenkomst van een grotere omvang.

7.6. Een overeenkomst als bedoeld in lid 4 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.

7.7. WeComSol heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 4 tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door de koper verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is WeComSol niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.8. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk -per aangetekend schrijvenplaatste vinden.

8. Ruilen en reclames

8.1. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) controleren en inspecteren. Software en vergelijkbare producten kunnen, mits het voorraadproducten betreft, uitsluitend worden geruild binnen drie dagen na levering en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (de seal) niet is verbroken. Overige producten kunnen, mits het voorraadproducten betreft, slechts worden geruild binnen zeven dagen na levering. Alle speciaal ten behoeve van de koper door WeComSol ingekochte of geproduceerde producten, software en/of andere producten kunnen niet worden geruild. Alle kosten verbonden aan het retourneren van producten aan WeComSol zijn voor rekening van de koper.

8.2. De door WeComSol geleverde diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de koper indien door de koper niet binnen zeven dagen na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de geleverde diensten niet naar behoren zijn uitgevoerd cq. opgeleverd.

8.3. Reclames dienen plaats te vinden uiterlijk binnen zeven dagen na (op)levering. Het recht op reclame komt na ommekomst van die termijn te vervallen.

8.4. Ruilen en reclameren is slechts mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met WeComSol is verschuldigd, heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

9.2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht of op enige wijze belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1. Voor door WeComSol geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgelegd. WeComSol vervult gedurende een dergelijke garantieperiode voor de koper uitsluitend een loketfunctie.

10.2. WeComSol is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. 

10.3. WeComSol erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

10.4. Indien WeComSol, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

10.5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de navolgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van WeComSol of de fabrikant van het product zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, of indien deze is gewijzigd of onleesbaar of onherkenbaar is gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien gebreken zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

10.6. De koper vrijwaart WeComSol van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met WeComSol gesloten overeenkomst tegen WeComSol zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voorrekening van de koper dienen te komen.

10.7. Het is mogelijk dat WeComSol op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief bedoeld. WeComSol is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt gelinkt en/of verwezen of voor het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt.

10.8. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij WeComSol schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

11. Overmacht

11.1. Ingeval van overmacht is WeComSol niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van WeComSol, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.3. Indien in systeembeheercontracten specifiek is opgenomen dat een bepaalde werknemer van WeComSol het systeembeheer zal verrichten, is er tevens sprake van overmacht indien deze werknemer, om welke reden dan ook, niet in staat kan worden geacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is WeComSol toegestaan alsdan een andere werknemer de werkzaamheden te laten verrichten.

11.4. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.8, op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

11.5. De koper is, behoudens het bepaalde in lid 4, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

12. Intellectuele eigendom

12.1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, diensten en/of de internetsite berusten bij WeComSol, haar leveranciers of andere rechthebbenden. 

12.2. Het is de koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WeComSol, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

12.3. Het is de koper verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door WeComSol geleverde producten te verwijderen en/of te wijzigen. 

12.4. Het is WeComSol toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar producten en diensten, met name software. Indien WeComSol door middel van technische bescherming haar producten en/of diensten heeft beveiligd, is het de koper niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.

13. Ontbinding

13.1. WeComSol kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de koper -al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de koper in staat van faillissement wordt of is verklaard of anderszins insolvent is geraakt of dreigt te raken, of indien de onderneming van de koper wordt geliquideerd of beëindigd. WeComSol zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

13.2. WeComSol kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de overeengekomen faciliteiten tot stand te brengen. 

13.3. Bedragen die WeComSol heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Op alle aanbiedingen, acties, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen, acties en/of offertes van WeComSol of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.